policy

Webstore Purchase Condition
เมื่อซื้อสินค้าและชำระเงินทางwebsite โดยชำระ ผ่านระบบของ K BANK

กำหนดการส่งสินค้า
ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับการยืนยันการชำระค่าสินค้าจากธนาคาร

เงื่อนไขการซื้อ แลกเปลี่ยนสินค้า และการจัดส่ง
1. รับแลกเปลี่ยนสินค้าเฉพาะที่ชำรุดจากการจัดส่ง โดยที่ กล่องสินค้า PRIMANEST ยังไม่ได้มีการเปิดหรือฉีกทำลาย ทั้งนี้ผู้ซื้อทำจดหมายลงทะเบียนเพื่อขอแลกเปลี่ยนสินค้ามา ที่บริษัทตามที่อยู่ในเวป หรือติดต่อมาที่
CONTACT@PHITHANLIFE.COM เมื่อผู้ซื้อได้รับการตอบรับ จากบริษัทโดยจดหมายลงทะเบียน พร้อมแบบฟอร์มและเงื่อนไข ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ซื้อสามารถกรอกแบบฟอร์มและจัดส่ง คืนสินค้าตามเงื่อนไขดังกล่าวมายังบริษัท ภายในเวลา 10 วัน ทำการของบริษัท นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับจดหมายลงทะเบียน ดังกล่าว บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการ EMS ในการส่ง คืนของผู้ซื้อให้เฉพาะในกรณีที่กล่องสินค้า PRIMANEST ยังไม่ได้มีการเปิดหรือฉีกทำลาย
2.การขอคืนสินค้าสามารถกระทำได้ในกรณีที่หีบห่อยังไม่ได้ เปิด โดยผู้ซื้อสามารถปฎิเสธการรับสินค้าโดยทาง EMS เมื่อ เจ้าหน้าที่นำส่ง ทั้งนี้การขอคืนสินค้าที่เปิดกล่องแล้วไม่สามารถ กระทำได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคืนค่าสินค้า และ/ หรือค่าส่งสินค้าถ้ามี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ บริษัท ทั้งนี้โปรดติดต่อแผนกดูแลลูกค้าCUSTOMER SERVICE หรือโดยติดต่อที่ CONTACT@PHITHANLIFE.COM
ในกรณีที่อยู่ในเงื่อนไขการขอคืนสินค้าของบริษัท เมื่อปฏิเสธ การรับสินค้าทาง EMS แล้ว ผู้ซื้อทำจดหมายลงทะเบียนเพื่อ ขอคืนค่าสินค้ามาที่บริษัทตามที่อยู่ของบริษัท เมื่อผู้ซื้อได้รับ การตอบรับจากบริษัทโดยทางจดหมายลงทะเบียน พร้อมแบบ ฟอร์มและเงื่อนไขขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ซื้อสามารถกรอกแบบ ฟอร์มเพื่อคืนสินค้าตามเงื่อนไขดังกล่าวมายังบริษัท ภายใน เวลา 10 วันทำการของบริษัทนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับจดหมาย ลงทะเบียนจากบริษัท บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการ EMS ในการส่งคืนของผู้ซื้อให้ ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการคืนเงินผ่าน ทางธนาคาร ภายในเวลาไม่เกิน 30 วันทำการ หลังจากที่บริษัท ได้รับสินค้าส่งคืนทาง EMS ตามเงื่อนไขที่กำหนดในจดหมาย ลงทะเบียนของบริษัท
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขายใน WEBSTORE โดยการแจ้งผ่าน WWW.PRIMANEST.COM
4.บริการจัดส่งทางEMS มีค่าจัดส่ง 150 บาทต่อการซื้อแต่ ละครั้ง พร้อมค่าประกันการแตกหักสูญหาย
5.ส่งฟรีทั่วประเทศเมื่อซื้อสินค้ามากกว่า 3,500 ฿ ขึ้นไป ต่อการ สั่งซื้อแต่ละครั้ง พร้อมค่าประกันการแตกหักสูญหาย*
*เงื่อนไขการจัดส่งฟรีสงวนสิทธิ์เฉพาะการจัดส่งภายในประเทศเท่านั้น